Eng Geo
სიახლე სტრუქტურა პარტნიორები კონტაქტი პუბლიკაციები ფორუმი  
 

სამაგისტრო პროგრამა - საჯარო მმართველობა

2009 წლის დეკემბრიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქალაქ შპაიერის (გერმანია) ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტთან ერთად ხორციელდება ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამა “საჯარო მმართველობა”. შპაიერის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი არის ფართო საერთაშორისო კონტაქტების მქონე უნივერსიტეტი, რომელიც ორიენტირებულია ადმინისტრაციული მეცნიერებების კვლევაზე. შპაიერის უნივერსიტეტს გააჩნია მდიდარი გამოცდილება საჯარო მოხელეთა მომზადებასა და გადამზადებაში. სამაგისტრო პროგრამის „საჯარო მმართველობა“ მიზანს წარმოადგენს სახელმწიფო მმართველობის სფეროში, თეორიულ და პრაქტიკულ პროფესიულ სწავლებაზე დაყრდნობით, ევროპული სტანდარტების შესაბამისი მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება.


პროგრამის მიზნობრივ ჯგუფს ქმნიან სამართალმცოდნეობის, ეკონომიკური, სოციალური და სხვა მეცნიერებების კურსდამთავრებულები. პროგრამა განკუთვნილია არამარტო იმ პირთათვის, რომლებიც პროფესიული საქმიანობისათვის ემზადებიან, არამედ მათთვისაც, ვინც უკვე ეწევა პროფესიულ საქმიანობას საჯარო სამსახურში და გადამზადება ესაჭიროება.

სასწავლო პროგრამა მოდულარულად არის 2 წელიწადზე გაწერილი. ლექციები “ტანდემ-ფორმატში” ტარება, რაც გულისხმობს გერმანელი და ქართველი პროფესორების მიერ ერთობლივი სალექციო კურსის მომზადებასა და განხორციელებას.


პროგრამის პირველ წელს განსაზღვრულია სტუდენტთა პრაქტიკა საქართველოს საჯარო სამსახურში, ხოლო მეორე წელს იგეგმება სტუდენტთა მივლინება ქალაქ შპაიერში საზაფხულო სკოლაში, რასაც წინ უსწრებს 8 კვირიანი პრაქტიკა ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეყნის სახელმწიფო ან საერთაშორისო დაწესებულებაში. სამაგისტრო პროგრამა საჯარო მმართველობა


პროგრამა ხორციელდება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სა და გერმანიის ქალაქ შპაიერის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის აფუძველზე.


საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე პირველი სამაგისტრო პროგრამა საქართველოში გთავა ობთ ინტერდისციპლინ ურ გარემოში საჯარო მმართველობის ამაგისტრო ხარისხის მო პოვებას .

სასწავლო სფეროებია :

  • საჯარო სამართალი , ეკონომიკა , ადმინისტრაციული , პოლიტიკურ და სოციალური მეცნიერებები
  • დაგეგმვა , გადაწყვეტილების მიღება , მენეჯმენტი და კომუნიკაცია
  • საჯარო პოლიტიკის განხორციელება ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ და მათი კონტროლი
  • ევროპული ინტეგრაციის სტრუქტურა და პროცედურები
  • ცვალებად , გაურკვეველ , კომპლექსურსა და მერყ ევ გარემოში ორიენტაცია
  • სამეცნიერო სტანდარტები და აკადემიური წერა

    პროგრამა შეიქმნა 2009 წელს გერმანელი და ქართველი მეცნიერების ახლო თანამშრომლობი საფუძველზე და ფოლ სვაგენის ფონდის მხარდაჭერით . სასწავლო მოდულები მორგებულია საქართველოს საჯარო სექტორის წამყვანი პოზიციების ათვის საჭირო კვალიფიკაციებთან

ფორმალობები და მისაღები პროცედურები

ყოველწლიური განაცხადის ბოლო ვადაა შეთანხმებული თსუ-ის რეგლამენტის შესაბამისად, წინასწარი თარიღი აგვისტოს ბოლოს არის
სრული პროგრამა მოიცავს 120 ECTS- ს 5 სემესტრში
სწავლის საფასური გადახდილია ადგილობრივ ვალუტაში და წელიწადში 5890 ლარის ოდენობით (თსუ-ის სწავლების საფასურის რეგულირების შესაბამისად შეცვლა) მოთხოვნები:
ბაკალავრის ხარისხი აკრედიტებულ უნივერსიტეტში სამართლის, ეკონომიკის, სოციალურ ან ჰუმანიტარულ მეცნიერებაში
ინგლისური ენის ცოდნა CELF-B2- ს დონეზე და უფრო მაღალია
შერჩევის პროცედურის წარმატებით დასრულება, მათ შორის, ინგლისურ ენაზე განმცხადებლის პირადი ინტერვიუ

  კანდიდატებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:
  (10 საათიდან 17:00 საათამდე, თსუ, II კორპუსი, ოთახი 124) ივლისის ბოლომდე!
1. განცხადება
2. CV ინგლისურ ენაზე
3. ბაკალავრიატის დიპლომის დამოწმებული ასლი ან მისი ეკვივალენტი და დიპლომი დანამატი (თსუ-ს კურსდამთავრებული, დიპლომის დამოწმებული ასლი დამოწმებულია თსუ-ს შესაბამისი ფაკულტეტის მიერ, ბაკალავრის ხარისხში სხვაგვარად ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ)
4. ერთწლიანი, 5 წლიანი უმაღლესი განათლების პროგრამების ბაკალავრის ხარისხის ეკვივალენტობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი)
5. პირადობის (პასპორტის) ასლი
6. სერტიფიკატი, რომელიც ადასტურებს ინგლისური ენის ცოდნას (მინიმუმ B2 დონე) ან შემოწმება
7. საზღვარგარეთ მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
8. სამხედრო სარეგისტრაციო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
9. ფოტო (3X4) - 2 ნაბეჭდი ასლი და ელექტრონული ვერსია CD- ზე
 
აკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ, II კორპუსი, ოთახი № 124.
საკონტაქტო პირები:
ქალბატონი თამარ ბერიშვილი
ტელ: +995 32 2 22 10 97,
ელ-ფოსტა: tamar.berishvili@tsu.ge

ქალბატონი გვანცა მაღრაძე
ტელ: +995 599 379 222
ელ-ფოსტა: gvantsa.magradze@tsu.ge

თუ უნივერსიტეტს უფრო მეტი გაინტერესებთ, ეწვიეთ https://www.tsu.ge/en

პარტნიორი უნივერსიტეტი https://www.uni-speyer.de/de/service/akademisches-auslandsamt/tiflis-master-ps.php